Algemene voorwaarden

Onderstaand tref je de leverings- en betalingsvoorwaarden van deze webwinkel aan. Deze webwinkel (www.detinnenroos.com) is onderdeel van De Tinnen Roos.

Algemeen
Onder "consument" wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de diensten of goederen van deze webwinkel.
Onder "ondernemer" wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon (De Tinnen Roos) die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Vooruitbetaling
De ondernemer is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs.
Indien het niet mogelijk is de overeenkomst uit te voeren conform de oorspronkelijke overeenkomst stelt De Tinnen Roos zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument. De Tinnen Roos betaalt binnen vijf werkdagen de vooruitbetaalde som aan de consument.

Ontbinding
Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Betaling
Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient vooraf aan het afhalen van de bestelling, te weten via de online betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, betaald te zijn tenzij de partijen anders overeenkomen.

Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument.

Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de consument.

Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan de ondernemer die kosten te betalen die de ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

Herroeping
De Tinnen Roos biedt de mogelijkheid om binnen 7 werkdagen na levering de overeenkomst te herroepen. De artikelen mogen niet beschadigd zijn.

Garantie en keuring
De ondernemer garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Voorts garandeert de ondernemer dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.

De ondernemer garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product of dienst openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.

Leveringsvoorwaarden van:

De Tinnen Roos
Heerbaan 115
6566 EG Millingen aan de Rijn

Telefoon: 0031 (0) 481 434481
E-mail: [email protected]

Kvk-nummer: 09140753
Btw-nummer: NL 16 49 47 322 B01